PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

„Razem śmielej i weselej – program do integracyjnych zajęć
muzyczno-ruchowych i plastycznych.” 

W Przedszkolu nr 38 w Bielsku – Białej od września 2007 roku oprócz oddziałów ogólnodostępnych powstały oddziały specjalne do których uczęszczają dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Planując proces edukacyjno – wychowawczy podjęto działania mające na celu integrację dzieci z oddziałów ogólnodostępnych z ich rówieśnikami z grup specjalnych. W tym celu nauczyciele organizowali wspólne uroczystości przedszkolne i zabawy ogólnodostępne np.: Dzień Matki, Bal Karnawałowy, Piknik Rodzinny. Z upływem czasu pojawiła się coraz silniejsza potrzeba działań mających na celu integrację, ponieważ ważne jest kształtowanie prawidłowej postawy wobec osób z niepełnosprawnością od wczesnego dzieciństwa. Małe dzieci są wolne od uprzedzeń i przesądów, które istnieją w mentalności wielu dorosłych, a przebywanie RAZEM od wczesnych faz rozwojowych pomaga kształtować prawidłowe stosunki między dziećmi. Wzory zachowań wyniesione z przedszkola mogą stać się w dorosłym życiu standardem i przyczynić się do zmiany postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, a efekty uzyskane na etapie integracji przedszkolnej mogą warunkować późniejsze funkcjonowanie dzieci z deficytami rozwojowymi w społeczeństwie.

CZAS REALIZACJI 

W związku z powyższym w roku szkolnym 2012/13 z inicjatywy nauczycieli: Magdaleny Jelonek, Anny Drożdż, Sabiny Grajber, Izabeli Dobosz rozpoczęto innowację pedagogiczną realizowaną w terminie od 1.10.2012 do 31.08.2013 roku w oparciu o podstawę prawną: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 09.04.2002 r. (Dz. U. Nr 56/2002, poz. 506) w sprawie warunków wprowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki oraz Ustawę o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. Nr256/2004, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

CELE, IDEE INNOWACJI 

Innowacja pedagogiczna realizowana była według autorskiego programu ,,Razem śmielej i weselej – program do integracyjnych zajęć muzyczno – ruchowych i plastycznych”. Jej głównym celem było (według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego): rozwijanie umiejętności społecznych dzieci poprzez stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

Z kolei ideą było burzenie stereotypów na temat funkcjonowania dzieci z autyzmem oraz podnoszenie tolerancji wobec inności poprzez zabawę oraz rozwijanie umiejętności społecznych.

UCZESTNICY 

W innowacji pedagogicznej brały udział dzieci ze spektrum autyzmu z trzech oddziałów specjalnych (dwanaścioro wychowanków) oraz dwadzieścioro pięcioro dzieci (cztero- i pięcioletnich z grupy ogólnodostępnej). Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu w formie zajęć muzyczno-ruchowych lub plastycznych i trwały ok. 30 minut. Realizowane były w oparciu o elementy następujących metod pracy: Program Aktywności: świadomość ciała, kontakt i komunikacja Ch. M. Knillów, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Muzykoterapia, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona, Gimnastyka z muzyką – Rytmy R. Przyborowska – Wynimko, Arteterapia, Poranny Krąg J. Kielina.

Zdjęcia z realizacji zajęć muzyczno-ruchowych:

MUZYKOTERAPIA

in2-1
in2-2

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W.SHERBORNE

in2-3
in2-4

PROGRAM AKTYWNOŚCI: ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA, KONTAKT I KOMUNIKACJA CH.KNILLA

in2-5

METODA DOBREGO STARTU MARTY BOGDANOWICZ

in2-6
in2-7
in2-8

Zdjęcia z zajęć plastycznych

in2-9
in2-11
in2-10a

W celu przybliżenia dzieciom z grup ogólnodostępnych problematyki osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową wychowawcy grup zapoznawali wychowanków z bohaterami następujących książek: Dzielny ołowiany żołnierzyk Ch.Andersen, Krzyś jest wyjątkowy Ch. A. Amenta III, Kosmita R. Jędrzejewskiej-Wróbel i Jony Jung.

W ramach innowacji pedagogicznej z okazji Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu – „Zaświeć się na niebiesko”, który przypada 2 kwietnia podjęto następujące działania: zadbano o niebieski wystrój przedszkola (niebieskie balony, ubrania dzieci, nauczycieli), przygotowano kącik wiedzy (plakaty, ulotki) na temat autyzmu, funkcjonowania osób z autyzmem w środowisku społecznym. Zorganizowano zajęcia muzyczno – ruchowe, w których uczestniczyli: dzieci z autyzmem, wychowankowie z grupy ogólnodostępnej (średniaki), Pani Dyrektor, nauczyciele oraz studenci oligofrenopedagogiki z Wyższej Szkoły Administracji im. Frycza Modrzewskiego w Bielsku-Białej.

in2-12a
in2-13a
in2-14a

Podsumowaniem innowacji pedagogicznej było zorganizowanie galerii zdjęć oraz prac plastycznych wspólnie wykonanych przez dzieci. Został opracowany pokaz multimedialny prezentujący zajęcia muzyczno – ruchowe.

W celu upowszechniania idei integracji dzieci z autyzmem ze zdrowymi rówieśnikami nawiązano współpracę z redaktorem czasopisma „Bliżej przedszkola” panią Martą Stasińską w którym opublikowano artykuł pt. „Razem śmielej i weselej – jesienno – zimowe zabawy plastyczne.” prezentujący wybrane działania realizowane w innowacji pedagogicznej. Ponadto na stronie internetowej przedszkola zamieszczono artykuł „Razem śmielej i weselej” – program do zajęć integracyjnych wspierających przełamywanie izolacji społecznej dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

ZAŁOŻONE PRZEZ AUTORÓW PROGRAMU IDEE, CELE, EFEKTY, ZOSTAŁY W PEŁNI ZREALIZOWANE.

W wyniku podjętych działań w ramach innowacji udało się zrealizować jej ideę – poparto, chroniono, zapewniono pełne i równe korzystanie z praw człowieka oraz podstawowych wolności przez wszystkie osoby z autyzmem. Zburzono stereotypy na temat funkcjonowania dzieci z autyzmem oraz podniesiono zakres tolerancji wobec inności poprzez zabawę oraz rozwijanie umiejętności społecznych.

Zrealizowano cel główny – rozwinięto umiejętności społeczne dzieci poprzez stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

Dzięki podjętej integracji w Przedszkolu nr 38 w Bielsku – Białej nastąpiła wyraźna zmiana w postawie dzieci z grup ogólnodostępnych w stosunku do osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci z autyzmem przejawiająca się większą tolerancją, życzliwością wobec nich i lepszym zrozumieniem odmiennego funkcjonowania charakterystycznego dla tego typu zaburzenia. Z kolei u dzieci ze spektrum autyzmu nastąpiła poprawa w zakresie sfery społecznej i emocjonalnej. Rodzice wszystkich dzieci uczestniczących w innowacji poparli inicjatywę integracyjnych zajęć muzyczno – ruchowych i plastycznych oraz wyrazili chęć kontynuacji tego typu zajęć w przedszkolu w następnym roku szkolnym.

W oparciu o powyższe wnioski w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęto Projekt edukacyjny – integracja dzieci o zróżnicowanych możliwościach i potrzebach psychofizycznych związany z głównym hasłem programu naszego przedszkola na rok szkolny 2013/2014 – „Jestem wyjątkowy – tak jak każdy z nas„. Projekt obejmuje wspólną, zorganizowaną zabawę w formie zajęć muzyczno-ruchowych i plastycznych, w której uczestniczyć będą wszyscy wychowankowie grup specjalnych i ogólnodostępnych.Wielkość czcionki
Kontrast